top of page

Политика за поверителност

За да използвате услугите, предоставени от онлайн магазин nomadifoods.com (holaleya.com), Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.

 

Личните данни, предоставени от Вас при попълване на електронна регистрационна форма и/или изпращане на заявка, ще бъдат обработени от „Номади Фуудс Дистрибютърс“ ЕООД, ЕИК 203552618, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3, Република България, представлявано от регистрирания представител Мария Ангелова, в качеството й на администратор на лични данни. За да се свържете с нея, моля, използвайте следните детайли за контакт:

E-mail: sales@nomadifoods.com

Телефонен номер: + 359 878 20 90 90

 

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

 

Цели, основания и срокове

  1. регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин nomadifoods.com//holaleya.com

  2. обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:

  • 11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели,

а за всички останали данни – до:

  • 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции;

  • директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на „Номади Фуудс Дистрибютърс“ ЕООД, докато Вие не възразите срещу това.

  1. Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Трети лица, които имат достъп до данните

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги. Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

 

Вашите права

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  • по имейл до sales@nomadifoods.com;

  • с писмо до„Номади Фуудс Дистрибютърс“ ЕООД, ЕИК 203552618, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3.;

  • по какъвто и да е друг начин, посочен от Номади Фуудс Дистрибютърс в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.

bottom of page