top of page

Общи условия на Nomadifoods.com - онлайн магазин

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Номади Фуудс Дистрибютърс“ ЕООД, ЕИК 203552618, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и Клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на онлайн магазина nomadifoods.com във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки.

С разглеждането на информацията, разположена на уебсайта nomadifoods.com cе счита, че Клиентът приема и се съгласява с настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика: „Номади Фуудс Дистрибютърс“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, гр. София 1528, ул. Кап. Симеон Петров № 17, ет. 3, sales@nomadifoods.com, мобилен телефон + 359 878 20 90 90

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203552618

6. Номер и дата на удостоверение за регистрация на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни в БАБХ: ………….

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203552618


Nomadifoods.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.nomadifoods.com и www.holaleya.com, чрез който Клиентите имат възможност да правят поръчка на предлаганите от Nomadifoods.com стоки, включително да правят регистрация чрез създаване на профил за поръчки и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта Клиентите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.nomadifoods.com.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Доставчика


Доставчикът се задължава да поддържа предоставената информация в сайта www.nomadifoods.com винаги вярна и актуална.


Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда при използване на предоставяните от доставчика услуги (като участие в промоции, попълване на въпросници и други), като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
 

Доставчикът се задължава на интернет страницата си www.nomadifoods.com точно и ясно да изписва продажната цена, с включен ДДС, както и ориентировъчна тарифа за стойността на транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките и са свързани с тяхната доставка. Финалната цена на доставката се изчислява от куриерска фирма „Спиди“ на база теглото на продуктите и място на доставката и се добавя към крайната цена за заплащане при получаване от Клиента.

 

Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак (напр. PROMO). Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

 

Доставчикът трябва да дава информация за начините на плащане и доставка при изпълнение на поръчката.


Доставчикът трябва да информира Клиента за правото, условията и начина му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите.

 

Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

 

Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.


Доставчикът има право да променя цени, количества, условия за плащане и доставка, както и съдържанието на онлайн магазина като цяло.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


Клиентът има право да разглежда информацията и да прави поръчки на стоките, предлагани от Nomadifoods.com, както след регистрация, така и като гост (без регистрация).

 

При попълване на електронната форма за регистрация, клиентът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. 
 

Клиентът-гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни за поръчка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.
 

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя на nomadifoods.com в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че съответният клиент предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Доставчикът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Клиента до профила му.

 

Клиентът може да прави поръчки в онлайн магазина по всяко време на денонощието, всеки ден. Обработването на поръчката се случва най-рано на следващия работен ден и най-късно до 3 работни дни след получаване.

 

Клиентът може да получава информация за нови стоки предлагани от Nomadifoods.com. С регистрацията си Клиентът дава съгласие да получава имейл кореспонденция и информационен бюлетин. В случай че не желае да получава имейл кореспонденция, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна му поща.


Клиентът се задължава да плати цената на заявената от него стока. Клиентът се задължава да заплати и разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика. Клиентът се задължава да получи поръчаната стока.


Клиентът се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.


Клиентът се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.


Клиентът се задължава да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

 

Клиентите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин

Клиентът се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

Рекламация може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата www.nomadifoods.com адрес на електронна поща на Доставчика: sales@nomadifoods.com,като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й.

Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Клиентът е получил поръчката.
При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата nomadifoods.com.

Доставчикът в платформата nomadifoods.com и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата nomadifoods.com и ако Клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Общите условия са последно изменени на 20.07.2020 г.

bottom of page